Atbalsts

Hisense produktu garantijas nosacījumi

Pateicamies par Hisense produkta iegādi (turpmāk tekstā “Produkts”). Mūsu mērķis ir apmierināti lietotāji, tāpēc mēs vēlamies uzsvērt dažus svarīgus nosacījumus saistībā ar Hisense pārdotajiem Produktiem.

Pirms uzsākt Produkta lietošanu, rūpīgi izlasiet tā lietošanas pamācību un sekojiet sniegtajām norādēm.

1. Garantija

Saskaņā ar garantijas nosacījumiem garantija tiek izsniegta tikai pircējam-patērētājam (turpmāk tekstā – “Pircējs”) un tikai attiecībā uz Produktu, kas tiek izmantots mājsaimniecībā, ja vien ekspluatācijas pamācības aprakstā vai lietošanas pamācībā nav norādīts savādāk. Ja Produkts tiek izmantots citādi vai pretēji norādījumiem, Autorizētais servisa centrs (turpmāk tekstā “ASC”) var neatzīt garantijas pieprasījumu kā pamatotu.

Pārdevējs sniedz Pircējam līgumisku kvalitātes garantiju (turpmāk tekstā – “Garantija”)  24 mēnešus no iegādes dienas.

Garantijas periods ir spēkā no Produkta iegādes brīža (saskaņā ar datumu uz čeka / rēķina). Ja produkta specifikas dēļ, to ekspluatācijā jānodod citam uzņēmējam, nevis Pārdevējam, garantijas periods ir spēkā no dienas, kad Produkts ir nodots ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā 30 dienas, skaitot no datuma uz pirkuma čeka / rēķina. Iesniedzot garantijas prasību, Pircējam ir pienākums apstiprināt vēlāku garantijas perioda sākuma datumu, uzrādot profesionāla uzstādītāja apliecinājuma dokumentu.

Saskaņā ar sniegtajām garantijām, Produkta nodošana ekspluatācijā un uzstādīšana nav Pārdevēja pienākums. Par iespējamiem bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas dēļ, garantijas prasību izvirzīt nevar.

2. Derīgs čeks – garantijas karte

Lai ASC izvirzītu prasību, jāuzrāda vienu no sekojošiem Pārdevēja izsniegtiem, pilnībā aizpildītiem dokumentiem:

  1. Pirkuma čeks (kvīts), kur norādīts produkta modelis;
  2. Rēķins, kur norādīts produkta modelis;
  3. Piegādes / Pārdevēja garantijas karte, kur norādīts produkta modelis.
3. Garantijas serviss

Bojājumu, ko var ātri novērst, neietekmējot produkta darbību, serviss novērsīs, veicot Produkta detaļas / detaļu remontu vai nomaiņu; šāda bojājuma gadījumā nav samērīgi pieprasīt visa produkta nomaiņu. Garantija nomainītajām detaļām beidzas, beidzoties produkta standarta garantijas periodam.

Pircējam, kurš izvirza garantijas prasību, nav tiesību uz nomainītajām Produkta detaļām. Atkāpjoties no pirkuma līguma, Pircējam ir pienākums atgriezt visu Produktu Pārdevējam (ieskaitot visus komplektā iekļautos komponentus un piederumus).

Pēc garantijas remonta ASC ir jāizsniedz Pircējam salasāma remonta atskaites kopija. Remonta atskaite ir dokuments, kas pierāda Pircēja tiesības, tādēļ paša Pircēja interesēs ir pārbaudīt remonta atskaites saturu pirms parakstīšanas un rūpīgi saglabāt remonta atskaites kopiju.

4. Par neatbilstību līgumam tiek uzskatīts:

Produkta vai tā detaļu nodilums, ko rada parasta produkta vai tā funkciju izmantošana, trokšņi, ko rada ierīces darbība pie 45 dB skaļuma līmeņa; defektīvi LCD un plazmas ekrāna pikseļi, ja to skaits atbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajam.

5. Par garantijas nosacījumu neizpildi, par ko nevar izvirzīt prasību, tiek uzskatīts sekojošais:

– Izmaiņas garantijas kartē (čekā), ko veikusi trešā persona, nereģistrēts garantijas sertifikāts (čeks) vai tā nozaudēšana.

– Produkta izmantošana citiem, nevis paredzētajiem mērķiem (piem., produkts tiek izmantots nevis mājsaimniecībā, bet uzņēmējdarbībai).

– Produkta apkopes, darbības un ekspluatācijas noteikumu neievērošana. Dabas katastrofas, negadījumi, trešo personu vai Pircēja mehāniski radīti bojājumi (piem., transportēšanas laikā, tīrot ar nepiemērotiem līdzekļiem, utt.).

– Produkta pakļaušana neatgriezeniskai ārējās vides ietekmei, piem., saules vai citam starojumam, spēcīgam elektromagnētiskam laukam, šķidruma vai priekšmeta iekļūšana produkta iekšpusē, pārspriegums, tīkla sprieguma svārstības vai ievades / izvades īssavienojums, spriegums, kas rada elektrostatisko izlādi (ieskaitot zibens izlādi), bojāts energoapgādes tīkls vai neatbilstošs ievades spriegums un neatbilstoša sprieguma polaritāte, ķīmisko procesu iedarbība, piem., nolietotu bateriju iztecēšana, u.tml.

– Produktam veiktas korekcijas, pārveidojumi, izmaiņas dizainā, pielāgota vai paplašināta produkta funkcionalitāte, salīdzinot ar iegādāto versiju, piem., lai produkts varētu darboties citā valstī, kurā ražotājs to nav paredzējis izmantot.

Produkta servisa nepieciešamības gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa tālruni: